Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.sp4goleniow.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Wójcik, adres e-mail: sekretariat@sp4.goleniow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 91 418 35 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

  • Szkoła składa się z dwóch budynków, budynku głównego i budynku sali gimnastycznej, połączonych łącznikiem. Wejście do budynku głównego pozbawione jest barier architektonicznych, brak schodów, budynek wyposażony w windę, która umożliwia dojazd na wszystkie kondygnacje. Szerokość drzwi windy dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Gabinet Dyrektora, Wicedyrektorów, sekretariat, kadry i księgowość oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze. Do biblioteki, świetlicy i pokoju nauczycielskiego, gabinetów pedagoga, psychologia i pedagoga specjalnego można dojechać windą. Do budynku głównego, od strony oddziałów przedszkolnych, prowadzi wejście boczne z jednym stopniem o wysokości 9 cm, do dalszych części pomieszczeń szkolnych prowadzą schody ciągu komunikacyjnego. Do budynku sali gimnastycznej prowadzą 3 schody o wysokości 19 cm. Brak windy uniemożliwia dostęp z sali gimnastycznej do wyższych kondygnacji budynku. Do łącznika prowadzi wejście od strony boiska szkolnego, wyposażone w 3 schody o wysokości 19 cm.
  • Głosowa informacja o rozkładzie pomieszczeń – w budynku głównym, sali gimnastycznej i łączniku nie ma zawieszonej tablicy informacyjnej ani tyfloplanu. Zawsze przy drzwiach wejściowych dyżuruje Dozorca szkolny, który udziela informacji. Nie posiadamy tłumacza języka migowego ani przewodnika osób głuchoniewidomych, posiadamy pętlę indukcyjną i tyflopedagoga.
  • Na teren placówki swobodnie może wejść osoba z psem asystującym.
  • Nie zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób (żaden budynek nie posiada dotykowych, przypodłogowych znaków ewakuacyjnych). W razie bezpośredniej konieczności, Konserwator może wynieść osobę niepełnosprawną z budynku.
  • Placówka dysponuje wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, zapewniamy możliwość bezpośredniego podjazdu samochodem pod budynek główny.
  • Szkoła posiada urządzenia i środki techniczne do obsługi przez osoby słabosłyszące i niedowidzące.

 

Data dodania: 2020-03-31 11:25:07
Data edycji: 2024-04-05 14:31:35
Ilość wyświetleń: 2039

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Mistrz Odkrywania Talentów

Mistrz Sportowych Talentów

Ambasador Niepełnosprawności

Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej