Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie

ul. Szczecińska 36

72-100 Goleniów

 

Telefon komórkowy: +48 091 418 35 60

Adres e-mail: sp4@sp4.goleniow.pl

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Goleniowie - Beata Majdak

 

Inspektor danych osobowych - Bartosz Kaniuk

Adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl

Telefon kontaktowy: + 48 608 442 652

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie, ul. Szczecińska 36, 72-100 Goleniów. Szkołą zarządza Dyrektor. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91 418 35 60; adresu e-mail: sp4@sp4.goleniow.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować przez telefon: +48 608 442 652; adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl lub pisemnie na adres Szkoły.

 

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 1. wypełniania obowiązku prawnego w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę;
 2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
 3. wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym, lub większej liczbie określonych celów,
 4. umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań, lub organy właściwe do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa.

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na zlecenie Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
 2. usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 3. ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 4. cofnięcia zgody, w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie, 72-100 Goleniów, ul. Szczecińska 36,
 2. w sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się
  z Inspektorem ochrony danych poprzez adres email:iodo.szczecin@gmail.com, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań szkoły na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c. oraz Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną lub do cofnięcia zgody,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest obowiązkowe
  i wynika z przepisów prawa: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
Data dodania: 2017-01-12 21:25:56
Data edycji: 2022-02-18 15:09:30
Ilość wyświetleń: 17000

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Mistrz Odkrywania Talentów

Mistrz Sportowych Talentów

Ambasador Niepełnosprawności

Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej