Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Sala gimnastyczna

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL GIMNASTYCZNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4

W GOLENIOWIE

 

 1. Sale gimnastyczne udostępnia / wynajmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie.
 2. Udostępnianie/wynajmowanie pomieszczeń sali obejmuje:
  – pełnowymiarową salę gimnastyczną
  – małą salę gimnastyczną,
  – salę do gimnastyki korekcyjnej.
 3. Udostępnianie / wynajmowanie sal gimnastycznych jest możliwe we wszystkie dni tygodnia w czasie poza realizacją zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego i innych zadań statutowych szkoły.
 4. Udostępnianie / wynajmowanie sali gimnastycznej jest możliwe dla osób fizycznych i podmiotów prawnych.
 5. W przypadku organizacji imprez sportowych z udziałem publiczności organizator zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zawodów, publiczności zgodnie z wymogami obowiązującymi w tym zakresie przez przepisy prawa oraz zabezpieczenia i zapewnienia ochrony wyposażenia pomieszczeń i urządzeń sportowych.
 6. W przypadku organizacji imprezy masowej z udziałem publiczności, organizator ponosi pełną i niczym nieograniczoną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w czasie trwania imprezy.
 7. Pomieszczenia sali gimnastycznej mogą być udostępniane i wynajmowane osobom prawnym i osobom fizycznym w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych, na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie według stawek skalkulowanych zgodnie z pismem Burmistrza Gminy Goleniów WF-ARK-0718-09/2008 z dnia 04.12.2008 r.
 8. Organizator podpisuje z Dyrektorem szkoły umowę, w której zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w niej zawartych.
 9. Osoby zainteresowane udostępnieniem / wynajmowaniem sali gimnastycznej zwracają się do Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie na piśmie ( załącznik nr 1) z 14 dniowym wyprzedzeniem terminu udostępnienia. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli będzie to możliwe, wyprzedzenie może być krótsze. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika/opiekuna, który reprezentuje grupę przed dyrektorem szkoły, ustala z nim sprawy organizacyjne i personalne.
 10. Kierownikiem / opiekunem grupy może być wyłącznie osoba dorosła, która ponosi wszelką odpowiedzialność. Przebywa ona cały czas z uczestnikami zajęć, nadzorując je zgodnie z umową i regulaminem korzystania z sali.
 11. Obowiązkiem kierownika / opiekuna grupy jest:
  – przebywanie z uczestnikami i nadzorowanie przebiegu zajęć,
  – każdorazowe przed i po zajęciach sprawdzenie stanu natrysków, szatni i innych udostępnionych pomieszczeń,
  – każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń i sprzętu sportowego pod względem bezpieczeństwa i użyteczności, zgodnie z   regulaminem,
  – zgłaszanie wszelkich uwag w sekretariacie szkoły,
  – zapoznanie swoich podopiecznych z regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu,
  – ponoszenie finansowej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze zniszczeń i kradzieży.
 12. W przypadku nieobecności na zajęciach osoby podpisującej umowę wszelką odpowiedzialność ponosi pisemnie upoważniona przez nią osoba pełnoletnia. Upoważnienie, wypełnione wg załączonego wzoru, należy przekazać przed rozpoczęciem zajęć w sekretariacie szkoły lub pracownikowi obsługi sali gimnastycznej ( załącznik nr 2).
 13. Podstawową jednostką udostępniania / wynajmowania sal gimnastycznych jest jedna godzina zegarowa. Czas udostępniani/wynajmowania można zwiększyć o wielokrotność jednostki podstawowej.
 14. Pomieszczenia sali są udostępniane / wynajmowane wyłącznie na działalność sportową.
 15. Doraźne udostępnianie/wynajmowanie sali jest możliwe w przypadku wolnego czasu wynikającego z planowanego harmonogramu zajęć.
 16. Uczestnicy mają obowiązek punktualnego zgłaszania się na zajęcia i ich kończenia. Ze względu na organizację dozoru nie wolno wpuścić osób nie zgłoszonych w umowie, wskazujących na stan spożycia alkoholu lub przychodzących po ustalonym terminie.
 17. Obowiązkiem osób korzystających z sal gimnastycznych oraz sali do gimnastyki korekcyjnej jest:
  – zmiana obuwia na sportowe o jasnej podeszwie (obuwie halowe).
  – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu,
  – utrzymanie czystości i porządku.
 18. Osoby, którym udostępnia/wynajmuje się pomieszczenia sportowe korzystają z własnego sprzętu sportowego ( piłki halowe, rakiety do tenisa, piłki siatkowe i koszykowe itp.) chyba, że w umowie przyjęto inne rozwiązania.
 19.  Za umyślne zniszczenia i kradzieże wynikłe podczas korzystania z sali gimnastycznej odpowiada i koszty napraw ponosi organizator / kierownik / opiekun, z którym podpisano umowę.
 20. Za rzeczy oraz przedmioty wartościowe pozostawione w obiekcie jego zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
 21. Uczestnikom nie wolno korzystać z pomieszczeń i sprzętu nie wymienionych w umowie pod groźbą jej rozwiązania.
 22. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie korzystania z obiektu.
 23. Zarządca sali gimnastycznej może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z sali gimnastycznej.
 24. W przypadku korzystania z obiektów sportowych niezgodnie z określonym regulaminem ich wykorzystania, umowa udostępniania / wynajmu ulega natychmiastowemu wypowiedzeniu przez udostępniającego.
 25. Osoby i grupy naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z kompleksu sportowego, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 26. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie.
 27. Bliższych informacji udziela Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie nr telefonu (091) 418 35 60. Wzory formularzy można pobrać ze strony internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie  www.sp4goleniow.nazwa.pl

 

Formularz zamówienia na udostępnienie/wynajem sali gimnastycznej:

Data dodania: 2018-04-18 12:18:54
Data edycji: 2018-04-18 12:20:57
Ilość wyświetleń: 2498

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Mistrz Odkrywania Talentów

Mistrz Sportowych Talentów

Ambasador Niepełnosprawności

Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej