Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

                                                            Jan Paweł II

Podstawa ogólna programu:

Definicja wolontariatu – wolontariat to świadome, dobrowolne i bezpłatne działanie na rzecz innych

potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Uczestnictwo jest świadome, dobrowolne i nieodpłatne.

Podstawa prawna wolontariatu – Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

 

Opis programu:

Program obejmuje działalność Szkolnego Koła Wolontariatu. Uczestnikami koła są uczniowie klas I-VI chętni do podejmowania bezinteresownych działań na rzecz innych osób. Program jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych oraz realizacji wybranych treści i kształcenia umiejętności z zakresu edukacji społecznej, polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej i innych. Opracowany program daje możliwość rozwijania samorządności i samodzielności uczniowskiej, pozwala na kształtowanie własnej osobowości i daje możliwość wzmacniania poczucia własnej wartości. Cele działania Szkolnego Koła Wolontariatu wpisują się w program rozwoju szkoły.

 

Cele Szkolnego Koła Wolontariatu:

 • kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność
 • rozwijanie zainteresowań wśród młodzieży,
 • wzbogacanie doświadczeń społecznych,
 • ukierunkowanie na dalszy rozwój osobisty, wybór ścieżki kształcenia, rozwój kariery zawodowej,
 • nabywanie umiejętności współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów oraz poszukiwania kompromisów,
 • wspieranie inicjatyw młodzieżowych,
 • rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
 • zapoznawanie z ideą wolontariatu
 • przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza.
 • umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.
 • pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 • rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
 • nauka samorządności.

 

Odbiorcy projektu / obszar działania

Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkolnej

oraz lokalnej. Swoją działalność kieruje do uczniów, mieszkańców naszej Gminy i innych osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz potrzebujących pomocy. Realizuje inicjatywy oddolne –

pomysły zgłoszone przez swoich uczestników, podejmuje działania wynikające z potrzeb szkoły i

środowiska. Współpracuje z instytucjami i organizacjami na terenie naszej Gminy. Szkolne Koło Wolontariatu jest gotowe do podjęcia współpracy z innymi organizacjami, które nawiążą kontakt i poproszą/zwrócą się o pomoc.

 

Członkowie

Członkami Szkolnego Koła Wolontariatu (wolontariuszami) zostać mogą uczniowie oraz wspierający ich rodzice, nauczyciele i inne osoby chętne do podjęcia bezinteresownych działań.

 

Czas realizacji projektu – rok szkolny 2017/2018

 

Struktura klubu wolontariusza

Na czele klubu wolontariusza stoją opiekunowie koła wolontariatu

Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy reprezentują dany zespół.

 

Nabór wolontariuszy chcących uczestniczyć w programie poprzez ogłoszenia, plakaty,  spotkania organizacyjne.

 

Wolontariusze

1.Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

2.Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

3.Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

4.Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.

5.Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

 

Kształtowanie pożądanych cech i postaw wolontariusza:

– chęć i systematyczność działania

– motywacja do niesienia pomocy, optymizm

– chęć poświęcenia wolnego czasu – dyscyplina wewnętrzna

– odpowiedzialność

– kreatywność, entuzjazm w działaniu

– wrażliwość, dyskrecja, empatia, bezinteresowność

 

Obowiązki wolontariusza:

– uczestniczenie w spotkaniach Szkolnego Koła Wolontariatu

– terminowe wypełnianie zadań zgodnych z przyjętym harmonogramem i zobowiązaniami

– działanie w zespole

– godne reprezentowanie szkoły

 

Opis sposobu realizacji celów:

Zasady działania – wolontariusze wraz z koordynatorami na początku roku szkolnego są zapoznawani z ideą wolontariatu, rozpoznają potrzeby środowiska szkolnego lub lokalnego, w którym będą działać. Następnie tworzą wraz z koordynatorem roczny plan działań / akcji, w których będą uczestniczyć. Pod koniec roku szkolnego dokonują podsumowań akcji, ewaluacji pracy wolontariuszy, wyciągają wnioski do dalszych działań.

 

Rezultaty projektu:

 1. Dla uczniów i nauczycieli- kształtowanie trwałych postaw uczniowskich otwartych na potrzeby ludzi, wrażliwości, tolerancji, akceptowanie inności, poznawanie zasad komunikacji z ludźmi, zachowania się w różnorodnych sytuacjach, wzrost aktywności szkolnej uczniów.
 2. Dla szkoły – otwarcie szkoły na potrzeby środowiska lokalnego, nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami pomocowymi, coraz lepszy wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.

Mierzalnymi korzyściami projektu – efekty zewnętrzne – jest udzielenie wsparcia szkolnego konkretnej liczbie koleżanek i kolegów, niesienie pomocy osobom chorym i potrzebującym (liczba osób, liczba godzin), nawiązanie wielopokoleniowego kontaktu społeczności szkolnej z mieszkańcami środowiska szkolnego, niesienie rzeczowej pomocy potrzebującym, dostrzeżenie osób zmarginalizowanych w środowisku – starszych i chorych, wspieranie inicjatyw prospołecznych.

 

Monitorowanie i ewaluacja.

Realizacja programu podlega systematycznemu monitorowaniu i ocenie realizacji podejmowanych działań.

Ewaluacja projektu i wprowadzanie zmian odbywa się doraźnie na wniosek uczestników programu i

każdorazowo po zakończonym roku szkolnym. Sprawdzanie efektywności podejmowanych działań odbywa się każdorazowo po realizacji indywidualnego działania lub projektu. Obejmuje on samoocenę realizatorów, ocenę koordynatora i instytucji zewnętrznych. Ocena skuteczności obejmuje: stopień zadowolenia odbiorców działań, realizację celów i postaw uczniowskich.

 

 

 

 

 

ZADANIA

 

 

TERMIN REALIZACJI

 

UWAGI

 1. Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja SKW.
 2. Planujemy całoroczną pracę Klubu. Wspólne przyjęcie planu działania. Wybory liderów.
 3. Udział w „Zakręconej Akcji”, polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek, by wspierać rehabilitację.
 4. Sprzątanie Świata z ZHP
 

WRZESIEŃ

 

 

Zespół

Wychowawcy klas

 1. Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu parafialnym i zapalenie zniczy.
 2. Zbiórka zniczy – AKCJA ZNICZ.
 3. Udział w „Zakręconej Akcji”.
 4. 4 PAŹDZIERNIKA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZWIERZĄT,

25 PAŹDZIERNIKA – DZIEŃ KUNDELKA, DZIEŃ USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT . Zbieranie suchej karmy dla zwierząt znajdujących się w schronisku. Zakup budek zimowych

 

PAŹDZIERNIK

 

Zespół

Wychowawcy klas

TOZ

 1. Udział w „Zakręconej Akcji”.
 2. Wizyty w przedszkolu w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
 3. Akcji „Góra Grosza” (21 listopad – 2 grudnia)we współpracy z SU.
 4. Opieka w czasie spacerów i sprzątanie pomieszczeń dla zwierząt.
 5. Pomoc w odrabianiu lekcji w TPD, świetlicy szkolnej

 

 

LISTOPAD

 Zespół we współpracy z SU

Wychowawcy klas

 

 1. Obchody DNIA WOLONTARIUSZA (5 grudzień) – gazetka okolicznościowa.
 2. Zbiórka żywności w marketach do Banku Żywności
 3. Udział w „Zakręconej Akcji”.
 4.  Udział w akcji „Góra Grosza” (21 listopad – 2 grudzień)
 5. Pomagamy ptakom przetrwać zimę – wykonanie karmnika dla ptaków
 6. „Szlachetna paczka”
 7. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom ( sprzedaż świec)- Parafia św. Jerzego
 8. Pomoc przy organizacji Wigilii dla osób starszych

      GRUDZIEŃ

                    We współpracy z SU

Zespół

 

 1. Współpraca ze Sztabem Finału WOŚP.
 2. Udział w „Zakręconej Akcji”
 3. Opieka w czasie spacerów i sprzątanie pomieszczeń dla zwierząt.
 4. Organizacja „Fajnej przerwy”

 

 

STYCZEŃ

 

Współpraca z GDK

Zespół

 1. Wielkanocna zbiórka żywności do Banku Żywności
 2. Udział w „Zakręconej Akcji”
 3. Wielkopostna jałmużna (kwestowania) –Parafia św. Jerzego
 4. Opieka w czasie spacerów i sprzątanie pomieszczeń dla zwierząt
 

LUTY/MARZEC

Zespół

Wychowawcy klas

 1. Udział w „Zakręconej Akcji”
 2. Wielkanocne dzieło pomocy dzieciom (sprzedaż świec)- Parafia św. Jerzego
 3. Opieka w czasie spacerów i sprzątanie pomieszczeń dla zwierząt.
 4. Organizacja „Fajnej przerwy”
 

KWIECIEŃ/MAJ

 

Zespół

Wychowawcy klas

    Podsumowanie efektów              całorocznej działalności – sprawozdanie

 

CZERWIEC

 

Zespół

    Zespół ds. rozwijania samorządności i wolontariatu

Projekt „PO PIERWSZE DZIECKO”

Projekt „PO PIERWSZE DZIECKO” przygotowany przez Polski Komitet Narodowy UNICEF, miał na celu edukację dzieci i młodzieży na temat problemów współczesnego świata, przekazanie uczniom wiedzy na temat sytuacji uchodźców w tym przede wszystkim dzieci, uwrażliwienie młodego pokolenia na krzywdę innych, kształtowanie postawy zaangażowania społecznego. Realizowany był w naszej szkole w czerwcu 2017r. Uczniowie przygotowali gazetkę poświęconą projektowi. Nauczyciele przeprowadzili zajęcia wykorzystując scenariusz zaproponowany przez UNICEF, interaktywne metody nauczania oraz pomysły uczniów. Młodzież z zainteresowaniem obejrzała film i aktywnie uczestniczyła w zajęciach. U niektórych obejrzany film wzbudził wzruszenie i refleksje nad sytuacją na świecie. Rezultat projektu był zgodny z jego celem. Uczniowie utrwalili wiadomości na temat organizacji UNICEF, wzbogacili wiedzę na temat problemów współczesnego świata w tym sytuacji uchodźców, a zwłaszcza dzieci. Zrozumieli różnice między uchodźcą, a emigrantem. Doskonalili formy wypowiedzi.

15 września – SPRZĄTANIE ŚWIATA

Tegoroczna akcja przebiegła pod hasłem: „Nie ma śmieci – są surowce”. Chcieliśmy, aby wszyscy zmienili swoje spojrzenie na odpady i dostrzegli w nich surowce.
Uczniowie klas IV – VII w trakcie zajęć poznali sposoby oszczędzania i gospodarowania odpadami oraz możliwości ich powtórnego wykorzystania. Wspólnie przygotowali z odpadów pojemniki na surowce, aby w swoich klasach systematycznie prowadzić zbiórkę makulatury, nakrętek czy baterii.


Na koniec tradycyjnie jak co roku uporządkowaliśmy pobliski park i teren leśny.
SZANUJMY ZASOBY ŚRODOWISKA !

Organizatorzy

Spotkanie z Gryfusiem

21września uczniowie klas Ia, Ib, Ic uczestniczyli w zajęciach programu prewencyjnego „Przyjaciele Gryfusia”. Policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Goleniowie omawiali i prezentowali zasady bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym, a także w szkole i w domu.
W trakcie spotkania uczniowie mogli zobaczyć i zwiedzić wozy policyjne oraz straży granicznej. Każdy uczestnik otrzymał książeczkę „Elementarz Zasad Bezpieczeństwa”, która poprzez łamigłówki, zagadki i krzyżówki utrwala tak ważne zasady. M. Świętoń, M.Ślimak.

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 W GOLENIOWIE NAJLEPSZA W WOJEWÓDZTWIE W RYWALIZACJI SPORTOWEJ

Z końcem roku szkolnego2016/2017r. zakończyła się rywalizacja szkół naszego województwa we współzawodnictwie sportowym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie. Ogromną niespodziankę a zarazem miłym akcentem zakończyło się to współzawodnictwo, w którym wygrała nasza szkoła.

W rywalizacji uczestniczyło ponad 300 szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego. Punkty przyznawane były za wyniki osiągane w  grach zespołowych, pływaniu, szachach, tenisie stołowym w lekkoatletyce z biegami przełajowymi włącznie.  Największe sukcesy i największy wkład punktowy dla szkoły uzyskały dziewczęta. Zdobyły Mistrzostwo Województwa w drużynowych biegach przełajowych klas IV i VI, Wicemistrzostwo Województwa w unihokeju oraz w piłce nożnej oraz brązowy medal Mistrzostw Województwa w Czwórboju LA. Na ten cudowny sukces najwięcej zapracowały :
Emilia Szymczak, Olimpia Kosek, Oliwia Lepczyńska, Paulina Zacha, Adrianna Frontczak, Julia Kielec, Anna Chomont, Zuzanna Zalewska, Aleksandra Jura, Oliwia Jędrzejewska, Zuzanna Różewska, Magdalena Ludwicka, Amelia Stężalska, Anna Rzążewska, Zuzanna Sędzik, Dobrosława Danielenko, Karolina Kwiecień , Lena Łebińska oraz Natalia Kosmala indywidualna Mistrzyni Województwa w biegach przełajowych oraz na dystansie 600m.
Opiekunami i trenerami zespołów byli: Anna Gołębiowska, Małgorzata Zajko, Monika Hanuszkiewicz, Maciej Kawiak, Krzysztof Mańkowski.

„Pilotażowe wdrożenia programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach”

Podsumowania pierwszego etapu projektu „Pilotażowe wdrożenia programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach” na podstawie programów autorskich opracowanych przez nauczycieli.
Innowacja „Koduj z Mistrzami” (nauka programowania) była prowadzona na regularnych lekcjach zajęć komputerowych z czwartymi klasami. Do nauki programowania wykorzystaliśmy język blokowy Scratch, który jest intuicyjny i pozwala uczniom tworzyć gry, pokazy multimedialne oraz historyjki. Zaletą jego jest błyskawiczny efekt jaki widzimy po uruchomieniu stworzonego przez siebie skryptu (programu). Szybki rezultat pracy pozwala utrzymać uwagę ucznia i motywuje do dalszej pracy (programowania).

Zobacz więcej . . . .
Podczas zajęć korzystaliśmy ze scenariuszy programistycznych stworzonych w ramach programu Mistrzowie Kodowania i udostępnionych na wolnej licencji (CC BY-SA) na stronie http://wiki.mistrzowiekodowania.pl/.
Dodatkowo nauka programowania wspomagana była przez:
– wykorzystanie robotów (robot mBot z firmy Trobot – program Robopaczka). Firma Trobot udostępniła do testów robota, przykładowe programy oraz zapewniła pomoc konsultanta online. Podczas zajęć zapoznaliśmy się z możliwościami robota i przekonaliśmy że nauka programowania z jego wykorzystaniem jest wartościowa, atrakcyjna i przyjemna. Do zaprogramowania mBota i jego podzespołów używaliśmy komputera i zainstalowanego programu mBlock, który działa na podobnej zasadzie jak program Scratch.
– wykorzystanie inicjatywy Godzina Kodowania dla każdego ucznia – http://godzinakodowania.pl/. Nauka programowania w formie łamigłówek z postaciami z gier, zabaw i filmów, których rozwiązanie polega na ułożeniu programów z gotowych bloczków. Oferta łamigłówek i kursów jest obecnie bardzo bogata, dzięki propozycjom wielu partnerów, takich jak Microsoft, czy Disney.
– wykorzystanie strony internetowej https://scratch.mit.edu/ do nauki programowania online.
Faryna Tomasz