Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

Goleniów, 24.10.2017 r.

 

dotyczące przygotowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń dla nauczycieli (CPV80510000-2)
Szkoły Podstawowej nr 4 w Goleniowie w ramach projektu Edukacja bez barier, RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego; Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPZP.08.03.00-32-K001/17-00

 

I DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego,

Szczecińska 36, 72-100 Goleniów

tel.: 918183560

e-mail: sp4goleniow@wp.pl

www.sp4goleniów.pl

 

 

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1.  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 w Goleniowie w ramach projektu „Edukacja bez barier” – kod CPV 80510000-2.
 2. Celem cyklu szkoleń jest wyposażenie nauczycieli w kompetencję (wiedzę, umiejętności, postawę) w zakresie prowadzenia procesu indywidualizacji pracy
  z uczniem, w tym uczniem młodszym i zagrożonym wypadnięciem z systemu edukacji; efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych służących diagnozie
  i terapii, w tym TIK; rozpoznawania i wspierania potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Cykl obejmuje 12 pięciogodzinnych szkoleń realizowanych w 2 grupach po 30 osób (12 szkoleń x 5 godz. dyd. x 2 grupy po 30 os. = 120 godz. dyd.):
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej (nauczanie włączające) – IV kwartał 2017 r.
 • Psychopedagogiczna diagnoza uzdolnień, praca z uczniem zdolnym – I kwartał 201 r.
 • Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania i z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej – I kwartał 2018 r.
 • Uczeń z dysfunkcją słuchu i wzroku w szkole masowej – I kwartał 2018 r.
 • Praca z uczniem z wadami wymowy, w tym afazją motoryczną – II kwartał 2018
 • Ryzyko dysleksji, ryzyko dyskalkulii – jak zauważyć i pomóc? – II kwartał 2018
 • Praca z uczniem autystycznym i z zespołem Aspergera w nauczaniu włączającym – IV kwartał 2018
 • Procedury działań nauczycieli wobec dzieci z ODD i ADHD – IV kwartał 2018
 • Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, symptomy dysfunkcji procesów SI – Kwestionariusz przesiewowy dla nauczycieli – I kwartał 2019
 • Uczeń z depresją – rodzaje i symptomy zaburzeń depresyjnych, specyficzne zaburzenia depresyjne – II kwartał 2019
 • Nauczanie przyjazne mózgowi – podstawy neurodydaktyki – I kwartał 2019
 • Metody i techniki rozwijające pamięć, koncentrację, motywację, jak nauczyć się uczyć? – II kwartał 2019.

  4. Termin realizacji: IV kwartał 2017 – II kwartał 2019.

Czas trwania zamówienia może ulec wydłużeniu – wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w sytuacji wystąpienia okoliczności, których przyczyna nie wynika bezpośrednio z winy Wykonawcy (np. zdarzenie losowe, działanie siły wyższej, hospitalizacja trenera).

  5. Miejsce realizacji szkoleń: Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie.

  6. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić salę szkoleniową dla 30-osobowej grupy, z dostępem do Internetu oraz wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne adekwatne do specyfiki szkolenia (tablica lub      fipchart, komputer i rzutnik multimedialny, tablica interaktywna ewentualnie inny specjalistyczny sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkoleń).

     7. Dodatkowe wymagania:

 • opracowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych dla nauczycieli
  w wersji elektronicznej,
 • przygotowanie i przeprowadzenie diagnoz wstępnych i końcowych (pomiar poziomu kompetencji nauczycieli w zakresie tematycznym szkoleń na wejściu i wyjściu) w celu określenia stopnia realizacji zaplanowanych w projekcie wskaźników,
 • przygotowanie i przeprowadzenie po każdym zrealizowanym szkoleniu egzaminu wewnętrznego,
 • zapewnienie nauczycielom wsparcia merytorycznego na etapie wdrażania nabytych kompetencji do praktyki szkolnej (np. konsultacje indywidualne, grupowe – realizowane on-line lub stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego)
  w łącznym wymiarze 60 godzin dydaktycznych,
 • prowadzenie dziennika zajęć (w tym list obecności),
 • wydanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu cyklu szkoleń,
 • prowadzenie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych szkoleń.

  III OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

 1. W postępowaniu ofertowym uczestniczą wyłącznie Wykonawcy, którzy w terminie i na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji złożą pisemną ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami do tej oferty.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIANIA

 1. Wykonawca składający ofertę spełnia następujące warunki:
 • Jest akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli (Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli);
 • Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia (Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny).
 • Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu szkoleń dla nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem, w tym z uczniem młodszym i zagrożonym wypadnięciem z systemu edukacji; efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych, w tym TIK; rozpoznawania i wspierania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. (Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia wykazu zrealizowanych szkoleń w ww. zakresie w łącznym wymiarze min. 450 godzin dydaktycznych).
 • Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący trenerami, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

– posiadają minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie odpowiednim do tematyki szkoleń lub zrealizowali w tym zakresie co najmniej 35 godzin szkoleń dla dorosłych;

– dysponują przyznanym przez zewnętrzną instytucję dokumentem potwierdzającym posiadanie kompetencji zbliżonych do tematów szkoleniowych, ujętych w przedmiocie zamówienia.

(Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia wykazu trenerów, którymi dysponuje, z wyszczególnieniem informacji potwierdzającej spełnienie przez nich ww. wymagań).

 • Przedstawi ramowe programy szkoleń wchodzących w skład cyklu.

Ramowy program każdego szkolenia powinien zawierać:

– cele szkolenia (ogólny i szczegółowe)

– tematykę modułów uwzględniającą szczegółowy materiał nauczania

– metody i formy realizacji (w odniesieniu do poszczególnych modułów)

– przydatność nabytych podczas szkolenia kompetencji dla praktyki nauczycielskiej

 • Zamawiający stwierdzi, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa  w pkt. 1, na podstawie treści oferty oraz złożonych wraz z ofertą dokumentów.
 • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia; oceny spełniania warunków nie stopniuje się.

V KRYTERIA OCENY OFERTY

 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena – 40%
 • Merytoryczna wartość oferty – 60%

                Razem: – 100%

 

2. W kryterium Cena (max. 100 pkt.) zostanie zastosowany wzór:

( Cena brutto najtańszej oferty / Cena brutto ocenianej oferty ) x 100 pkt.= liczba uzyskanych punktów

 

3. W kryterium Merytoryczna wartość oferty na podstawie przedstawionych ramowych programów szkoleń (max. 100 pkt. za 1 szkolenie, czyli za 12 szkoleń maks. można uzyskać 1200 pkt.) oceniane będą:

 • spójność celów szczegółowych z celem ogólnym szkolenia– 0-20 pkt./szkolenie
 • zgodność treści szkolenia z celami szczegółowymi – 0-20 pkt./szkolenie
 • adekwatność doboru metod i form pracy – 0-20 pkt./szkolenie
 • przydatność nabytych podczas szkolenia kompetencji dla praktyki nauczycielskiej – 0-40 pkt./szkolenie

4. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez członków komisji w każdym z kryteriów zostaną przemnożone przez wagę procentową każdego kryterium i zsumowane. Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana ta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

VI SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY

 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
  w zapytaniu ofertowym i przygotować Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Ofertę można składać wyłącznie na formularzach, których wzór przedstawiono w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji).
 3. Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy:
 • Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
 • Doświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2)
 • Wykaz kadry trenerskiej (Załącznik 3)
 • Ramowy program szkoleń (Załącznik nr 4)
 • Zaświadczenie o uzyskanej akredytacji
 • Aktualny wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
  i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji)
 1. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wskazania w ofercie łącznej ceny brutto, tj. za przeprowadzenie całego cyklu szkoleń dla dwóch grup oraz za spełnienie dodatkowych wymagań, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. Dla potrzeb rozliczeniowych przyjmuje się, że cena jednego szkolenia dla 2 grup stanowi 1/12 łącznej kwoty zamówienia.

 

VII TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Termin składania ofert upływa 3 listopada 2017 r. (wiążąca jest data wpływu).
 2. Oferty można składać:
 • osobiście lub pocztą w Biurze projektu:
  Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Szczecińska 36, 72-100 Goleniów
 • w formie elektronicznej na adres: sp4goleniow@wp.pl

 

VIII ZAWARCIE UMOWY

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 5)

Data dodania: 2018-04-18 11:47:28
Data edycji: 2018-04-18 11:54:35
Ilość wyświetleń: 521

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Mistrz Odkrywania Talentów

Mistrz Sportowych Talentów

Ambasador Niepełnosprawności

Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button