Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017

21.11.2017r.

 Nazwa i dane zamawiającego:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego,

Szczecińska 36, 72-100 Goleniów

tel.: 918183560

e-mail: sp4goleniow@wp.pl

www.sp4goleniow.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie realizowane będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
Upublicznienie zapytania nastąpi poprzez jego umieszczenie w Bazie Konkurencyjności  oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

 1. Data ogłoszenia postępowania zapytania ofertowego: 21.11.2017r.
 2. Sposób składania oferty:
 • osobiście w siedzibie zamawiającego: sekretariat Szkoły Podstawowej nr 4,
  Szczecińska 36, 72-100 Goleniów, w godzinach: 8.00-16.00;
 • pocztą tradycyjną na adres siedziby zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 4,
  Szczecińska 36, 72-100 Goleniów
 • pocztą elektroniczną na adres: sp4goleniow@wp.pl.

Oferty należy składać do dnia 28.11.2017r. włącznie. Oferty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

KOD CPV WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

37000000-8 Pomoce dydaktyczne

48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego

30213000-5 Komputery osobiste

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych pomocy terapeutycznych dla uczniów niewidomych/niedowidzących, niesłyszących/niedosłyszących  i sprzętu TIK dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Goleniowie, będącej realizatorem projektu RPOWZ Edukacja bez barierwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020:

 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy pomoce dydaktyczne, w tym specjalistyczne pomoce terapeutyczne dla uczniów niewidomych/niedowidzących, niesłyszących/ niedosłyszących o sprzęt TIK składające się z następujących części:

Część I:

 • zestawu 20 gier dydaktycznych planszowych (Scrabble, Ortografia, Maraton ortograficzny, Ortografia na wesoło, Piramida ortograficzna-P-1,P-2, Słowny ekspres, Trening ortograficzny);
 • trzy poglądowe zestawy pomocy dydaktycznych do matematyki (bryły obrotowe, wielościany nieregularne, regularne);
 • zestaw 20 szt. gier matemat. (ułamki, tabliczka mnożenia, oś liczbowa, domino matematyczne, kości do gry,…);
 • ułamkowa listwa magnetyczna, szeroka – do nauki wykonywania działań na ułamkach- 1 szt.;
 • zestaw 20 gier dydaktycznych do języka angielskiego i niemieckiego (Scrabble, English Championship, Euro Plus+ Nicole und Thomas, Fragen und Antworten i inne);
 • zespołowe gry dydaktyczne: Lingua Ludica Learn English by playing – 1 szt; Lingua Ludica Spielerich Duetsch lernen -1 szt. (do wyrównywania i rozwijania czynnego słownika uczniów);
 • kostka dźwiękowa rozwijająca czynny słownik uczniów w zakresie języka angielskiego (z możliwością nagrywania i odtwarzania wypowiedzi) z zestawem zmiennych obrazków do nazywania w różnych językach )– 2 szt.;
 • Zestaw pomocy terapeutycznych – Emocje (piłeczki, Kukiełki-poznajemy emocje, Makatka-pani twarz, pan twarz, piktogramy emocji, gra -Co oni czują?, Memory-humory, Nazywam emocje -obrazki);
 • Zestaw pomocy profilaktyczno-terapeutycznych (gra zmysłów, reguła zachowania-plansze, pierwsza pomoc-plansze, bezpieczeństwo na drodze -plansze, gra Bezpieczna podróż);
 • zestawu 30 filmów dydaktycznych z fizyki (procesy i zjawiska fizyczne, ciśnienie i dyfuzja gazów, istota oporu elektrycznego, eksperymenty);
 • zestaw 30 filmów dydaktycznych z (budowa materii, reakcje chemiczne, budowa cząsteczek, elektroliza, korozja, kwasy, zasady,…);
 • zestaw 30 filmów do biologii (alternatywne źródła energii, ssaki, gady, płazy, owady, anatomia człowieka, narodziny i życie,…);
 • zestaw 30 filmów do geografii(geografia polski, jak powstaje pogoda, polskie parki narodowe, Krzysztof Kolumb, Ferdynand Magellan, rzeki świata, wyspy,…);
 • 5 szt. wibratorów logopedycznych z łopatkami – do korygowania wad wymowy- rerania (z ustnikami do indywidualnego stosowania);
 • zestawu 20 edukacyjnych gier logopedycznych (domina obrazkowe, sylabowe, Logopedyczny Piotruś-Memory, Piramida logopedyczna,…);
 • zestaw instrumentów do tworzenie muzyki i muzykowania (instrumenty perkusyjne, zestawy rytmiczne, kastaniety, cabasa, grzechotka, dzwonki chromatyczne,…);
 • zestaw 25 szt. pacynek na rękę do animacji teatralnej wraz ze stojakami na pacynki (postaci baśniowe, zwierzęta);
 • zestaw naklejek edukacyjnych na schody (gramatyka języka polskiego, przypadki, części mowy, stopniowanie przymiotników, wzory matematyczne, mnożenie, dzielenie,…);
 • specjalistyczne oprogramowanie Logopedia (wersja 2.0) – pakiet poszerzony do profesjonalnej diagnozy i terapii logopedycznej –1 ;
 • zestaw specjalistycznego oprogramowania do terapii mowy (Echokorektor-terapia jąkania; Logo-gry dla uczniów z autyzmem, mutyzmem, Sfonemanaliza i synteza słuchowa);
 • cyfrowy korektor mowy- 1 szt.;
 • Logorytmika (wersja 2.0)- oprogramowani e do terapii logopedycznej- 1 szt.;
 • 10 szt. jednostanowiskowego programu wspomagającego terapię mowy oraz umiejętność poprawnego komunikowania się –Zoominki;
 • zestaw specjalistycznych programów elektronicznych w zakresie alternatywnych metod komunikacji (Edytor symboli Makaton Sym Tab, Komunikator Koni (mężczyzna+ kobieta), słownik obrazkowy elektroniczny;
 • 3 pakiety oprogramowania Dysleksja umożliwiające przeprowadzenie profesjonalnej diagnozy i terapii pedagogicznej;
 • 5 pakietów pięciu programu Matświat do diagnozy i terapii pedagogicznej w zakresie specyficznych trudności w nauce matematyki;
 • 2 szt. specjalistycznego programu Tosia i przyjaciele w zakresie koncentracji uwagii terapii pedagogicznej;

Część II:

 • specjalistyczny dyktafon z udźwiękowieniem Plextalk Linio Pocket dla osób niewidomych/ niewidzących – 1 szt.;
 • zestawu pomocy dydaktycznych dla uczniów niewidomych/ niedowidzących (przybory kreślarskie, karty do percepcji wzrokowej, piktogramy, klepsydry kolorowe, folia i papier brajlowskie);
 • globus dotykowy dla osób niewidomych/ niedowidzących – 1 szt.;
 • mówiący kalkulator Double Checz – 4 szt.;
 • mechaniczna maszyna brajlowska – 1 szt;
 • zestaw dźwiękowych piłek (nożna, koszykowa, Goal Ball);
 • zestaw oprogramowania do percepcji i koordynacji wzrokowo-ruchowej – 1 szt.
  i pakiet Edusensus do wspomagania rozwoju uczniów niedowidzących – 1 szt.;
 • program udźwiękowiająco-ubrajlawiającego z dwiema darmowymi aktualizacjami;
 • 2 szt. brajlowskich notacji matematycznych: Marbur i Nemeth niezbędny do nauczania matematyki, fizyki i chemii (dla niewidomych);

10) aktualizacja do programu Duxbury Braille Translator (translator brajlowski);

11) 2 szt specjalistycznych powiększalników przenośnych ONYX Deskset HD 22” + walizka- (zakres powiększania do 131 x);

 

Część III:

 • 12 zestawów: laptop 11,6′ z systemem Windows 10, 4 GB RAM, torba, mysz komputerowa, moduł Bluetooth, robot mBot 1.1 (2,4G);
 • zestaw akcesoriów do robotyki (ładowarka na 12 akumulatorów AA; akumulatory AA);
 • zestaw – laptop 15,6′ z systemem Windows 10, torba, słuchawki nauszne;
 • zestaw laptop – 15,6′ z systemem Windows 10 , torba, mysz komputerowa;
 • 10 szt. notebooków (min.7′, 2GB,procesor 1,33Ghz) z głośnikami niezbędnymi do korzystania z elektronicznych programów z syntezatorem mowy dla osób niesłyszących(zaimplantowanych/ niedosłyszących);

Część IV:

 • zestaw specjalistycznych pomocy terapeutycznych do prowadzenia integracji sensorycznej (worki do skakania, wałek do masażu, liny, letnie narty, huśtawka, zestaw muzyczny, gry zręcznościowe, odgłosy przyrody, piłeczki…);
 • zestaw rewalidacyjnych klocków piankowych do rozwijania motoryki dużej – 2 szt.
 • zestaw specjalistycznego wyposażenia sali integracji sensorycznej (platforma wisząca prostokątna, trampoliny, mata do rolowania);
 • zestaw pomocy dydaktycznych do prowadzenia gier i zabaw sportowych (piłki, materace, szarfy, pachołki, tunele, hula-hop,…);
 • zestawu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć sportowych(piłki, ciężarki, kije hokejowe, szarfy, woreczki, bramki do hokeja,…).

 

 1. Podane ilości elementów zamówienia mogą ulec zmianie (+/- 5 sztuk). Ostateczny zakres zamówienia Zamawiający poda Wykonawcy przed podpisaniem umowy, po rozeznaniu oferty cenowej.  Wynagrodzenie należne wykonawcy stanowić  będzie równowartość iloczynu jednostkowej ceny brutto podanego przez Wykonawcę w ofercie i liczby sztuk dostarczonych elementów (zgodnie z ustalonym ostatecznie zakresem zamówienia).
 2. W części II i III Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcy gwarancji.
 3. Wszystkie oferowane przedmioty zamówienia musza być nowe, nieużywane, zapakowane
  w oryginalne opakowania (nie mogą pochodzić z ekspozycji sklepowej lub innej).
 4. Wykonawca zrealizuje dostawę nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy na adres Zamawiającego w godzinach jego pracy w dni urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Ze względów organizacyjnych Wykonawca uzgodni szczegółowy termin dostawy z Zamawiającym (tel. 914183560; e-mail: sp4goleniow@wp.pl).
 5. Warunki płatności – do 14 dni po otrzymaniu faktury przez Zamawiającego.
 6. Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
 7. Sposób obliczenia ceny:
 • zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena brutto i netto
  w złotych polskich, wraz z kosztami Wykonawcy, w tym w koszt dostarczenia zamówienia do siedziby Zamawiającego;
 • ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
 • jeżeli oferta złożona przez Wykonawcę prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego  dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku niepodania przez Wykonawcę ww. informacji Zamawiający uzna, że dostawa nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego (tzw. odwrócony VAT).

 

Warunki wykluczenia z postepowania:

 • Z udziału w postepowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia
  o braku występowania powiązań (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
 1. Termin realizacji zamówienia: dostawa zrealizowana będzie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od podpisania umowy.
 2. Kryteria oceny oferty oraz sposobu przyznania punktacji
 • Cena brutto – waga kryterium: 80% (max. 80 pkt.);

 

Zamawiający przyzna punkty według wzoru:

 

Liczba punktów = ( cena brutto oferty najtańszej / Cena brutto oferty ocenianej ) x 80

 

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku (wg reguły matematycznej).

 • Termin wykonania: – waga kryterium: 20% (max. 20 pkt.):

Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie informacji podanej w Załączniku nr 1 dostarczonym przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego kryterium według następującego schematu:

 1. termin dostawy wynoszący od 8 do 13 dni od daty podpisania umowy
  – 5 punktów;
 2. termin dostawy wynoszący od do 7 dni od daty podpisania umowy – 10 punktów.

 

Punkty za kryterium Termin wykonania zostaną obliczone według wzoru:

 

Liczba punktów = ( oferta badana / oferta z największą liczbą punktów ) x 20

 

Liczby punktów otrzymanych za kryterium cena oraz termin wykonania, po zsumowaniu, stanowić będą końcowa ocenę oferty. Najwyżej oceniona zostanie oferta, dla której obliczona suma punktów z obu kryteriów będzie najwyższa. Jeżeli nie będzie możliwe wybranie najkorzystniejszej oferty ze względu na równą liczbę punktów,  uzyskaną w wyniku oceny ofert, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.

 

 1. Oferta musi zawierać następujące elementy:
 • Formularz oferty na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1
 • Oświadczenie o braku powiazań osobowych i kapitałowych – Załącznik nr 2.
 1. Informacja o sposobie przygotowania oferty:
 • oferta musi zawierać informacje o poszczególnych elementach oferowanej dostawy;
 • Wykonawca w Załączniku 1 podaje cenę za 1 sztukę każdego elementu zamówienia. Suma cen jednostkowych stanowi cenę ofertową, która służy do porównania i oceny ofert w kryterium cena brutto;
 • oferta, jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne dokumenty stanowiące integralna część oferty (Załączniki), muszą być podpisane  przez Wykonawcę, zgodnie
  z uprawnieniem do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy;
 • Formularz ofertowy oraz oświadczenia, stanowiące integralną część oferty, musza być przedstawione w formie oryginału, wszystkie inne dokumenty składane przez Wnioskodawcę w ofercie mogą być przedstawione w formie kserokopii poświadczonej przez upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy za zgodność z oryginałem (podpis
  i data poświadczenia).
 • Ewentualne dokumenty sporządzone w języku obcym musza być złożone wyłącznie wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
 • Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami i innymi załączonymi dokumentami muszą być ponumerowane oraz parafowane przez Wykonawcę.
 • Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 1. Dodatkowe informacje:
 • Po dokonaniu oceny ofert o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje za pośrednictwem strony
  bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 • Zamawiający zastrzega sobie, że wybór najkorzystniejszej  spośród złożonych ofert  nie stanowi zawarcia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi przyjęcia oferty. Wybrany Wykonawca zostanie zaproszony przez Zamawiającego do podpisania umowy.
Data dodania: 2018-04-18 11:56:52
Data edycji: 2018-04-18 11:59:31
Ilość wyświetleń: 720

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Mistrz Odkrywania Talentów

Mistrz Sportowych Talentów

Ambasador Niepełnosprawności

Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button