ZAPRASZAMY DO "CZWÓRKI" - REKRUTACJA 2021/2022

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

Jan Paweł II

 

 

Podstawa ogólna programu:

Definicja wolontariatu – wolontariat to świadome, dobrowolne i bezpłatne działanie na rzecz innych potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Uczestnictwo jest świadome, dobrowolne i nieodpłatne.

 

Podstawa prawna wolontariatu – Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

 

Opis programu:

Program obejmuje działalność Szkolnego Koła Wolontariatu. Uczestnikami koła są uczniowie klas I-VI chętni do podejmowania bezinteresownych działań na rzecz innych osób. Program jest zgodny z podstawą

programową kształcenia ogólnego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych oraz realizacji wybranych treści i kształcenia umiejętności z zakresu edukacji społecznej, polonistycznej, przyrodniczej,

matematycznej i innych. Opracowany program daje możliwość rozwijania samorządności i samodzielności uczniowskiej, pozwala na kształtowanie własnej osobowości i daje możliwość wzmacniania poczucia

własnej wartości. Cele działania Szkolnego Koła Wolontariatu wpisują się w program rozwoju szkoły.

 

Cele Szkolnego Koła Wolontariatu:

 • kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność
 • rozwijanie zainteresowań wśród młodzieży,
 • wzbogacanie doświadczeń społecznych,
 • ukierunkowanie na dalszy rozwój osobisty, wybór ścieżki kształcenia, rozwój kariery zawodowej,
 • nabywanie umiejętności współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów oraz poszukiwania kompromisów, wspieranie inicjatyw młodzieżowych,
 • rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
 • zapoznawanie z ideą wolontariatu
 • przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza.
 • umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.
 • pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 • rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
 • nauka samorządności.

 

Odbiorcy projektu / obszar działania

Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkolnej oraz lokalnej. Swoją działalność kieruje do uczniów, mieszkańców naszej Gminy i innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz potrzebujących pomocy. Realizuje inicjatywy oddolne – pomysły zgłoszone przez swoich uczestników, podejmuje działania wynikające z potrzeb szkoły i środowiska. Współpracuje z instytucjami i organizacjami na terenie naszej Gminy. Szkolne Koło Wolontariatu jest gotowe do podjęcia współpracy z innymi organizacjami, które nawiążą kontakt i poproszą/zwrócą się o pomoc.

 

Członkowie

Członkami Szkolnego Koła Wolontariatu (wolontariuszami) zostać mogą uczniowie oraz wspierający ich rodzice, nauczyciele i inne osoby chętne do podjęcia bezinteresownych działań.

 

Czas realizacji projektu – rok szkolny 2017/2018

 

Struktura klubu wolontariusza

Na czele klubu wolontariusza stoją opiekunowie koła wolontariatu. Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy reprezentują dany zespół.

 

Nabór wolontariuszy chcących uczestniczyć w programie poprzez ogłoszenia, plakaty, spotkania organizacyjne.

 

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
 5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

 

Kształtowanie pożądanych cech i postaw wolontariusza:

 • chęć i systematyczność działania
 • motywacja do niesienia pomocy, optymizm
 • chęć poświęcenia wolnego czasu – dyscyplina wewnętrzna
 • odpowiedzialność
 • kreatywność, entuzjazm w działaniu
 • wrażliwość, dyskrecja, empatia, bezinteresowność

 

Obowiązki wolontariusza:

 • uczestniczenie w spotkaniach Szkolnego Koła Wolontariatu
 • terminowe wypełnianie zadań zgodnych z przyjętym harmonogramem i zobowiązaniami
 • działanie w zespole
 • godne reprezentowanie szkoły

 

Opis sposobu realizacji celów:

Zasady działania – wolontariusze wraz z koordynatorami na początku roku szkolnego są zapoznawani z ideą wolontariatu, rozpoznają potrzeby środowiska szkolnego lub lokalnego, w którym będą działać. Następnie tworzą wraz z koordynatorem roczny plan działań / akcji, w których będą uczestniczyć. Pod koniec roku szkolnego dokonują podsumowań akcji, ewaluacji pracy wolontariuszy, wyciągają wnioski do dalszych działań.

 

Rezultaty projektu:

Dla uczniów i nauczycieli- kształtowanie trwałych postaw uczniowskich otwartych na potrzeby ludzi, wrażliwości, tolerancji, akceptowanie inności, poznawanie zasad komunikacji z ludźmi, zachowania się w różnorodnych sytuacjach, wzrost aktywności szkolnej uczniów.

 

Dla szkoły – otwarcie szkoły na potrzeby środowiska lokalnego, nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami pomocowymi, coraz lepszy wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.

 

Mierzalnymi korzyściami projektu – efekty zewnętrzne – jest udzielenie wsparcia szkolnego konkretnej liczbie koleżanek i kolegów, niesienie pomocy osobom chorym i potrzebującym (liczba osób, liczba godzin), nawiązanie wielopokoleniowego kontaktu społeczności szkolnej z mieszkańcami środowiska szkolnego, niesienie rzeczowej pomocy potrzebującym, dostrzeżenie osób zmarginalizowanych w środowisku – starszych i chorych, wspieranie inicjatyw prospołecznych.

 

Monitorowanie i ewaluacja.

Realizacja programu podlega systematycznemu monitorowaniu i ocenie realizacji podejmowanych działań. Ewaluacja projektu i wprowadzanie zmian odbywa się doraźnie na wniosek uczestników programu i każdorazowo po zakończonym roku szkolnym. Sprawdzanie efektywności podejmowanych działań odbywa się każdorazowo po realizacji indywidualnego działania lub projektu.

 

Obejmuje on samoocenę realizatorów, ocenę koordynatora i instytucji zewnętrznych. Ocena skuteczności obejmuje: stopień zadowolenia odbiorców działań, realizację celów i postaw uczniowskich.

Data dodania: 2018-04-18 11:01:51
Data edycji: 2018-04-18 11:10:43
Ilość wyświetleń: 1633

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Mistrz Odkrywania Talentów

Mistrz Sportowych Talentów

Ambasador Niepełnosprawności

Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej